OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

ZAJĘCIA – DOKUMENTY

REGULAMIN ZAJĘĆ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ OBORNICKI OŚRODEK KULTURY
W SEZONIE KULTURALNYM 2018/2019

1. Organizatorem zajęć jest Obornicki Ośrodek Kultury (ul. Armii Poznań 18, 64 – 600 Oborniki).
2. Zajęcia adresowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Warunkiem przyjęcia do grupy zajęciowej jest wypełnienie karty uczestnika oraz terminowe wniesienie opłaty zgodnej z cennikiem.
4. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
5. Opłatę za zajęcia należy wnieść z góry, do dnia, w którym rozpoczynają się pierwsze zajęcia w miesiącu lub cyklu (wg cennika). W przypadku braku wpłaty uczestnik nie może brać udziału w zajęciach.
6. Zajęcia odbywają się wg terminarza.
7. W przypadku nieobecności na zajęciach/warsztatach organizator nie zwraca wniesionej opłaty.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć z ważnych powodów. Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy organizatora, uczestnikowi zwrócona zostanie całość wniesionej opłaty lub jej część odpowiadająca liczbie zajęć odwołanych w danym miesiącu/cyklu.
9. Organizator ustala minimalną liczbę uczestników, niezbędną do uruchomienia danej grupy zajęciowej. W przypadku naboru poniżej ustalonego minimum lub nagłego zmniejszenia się liczby uczestników zajęcia mogą zostać odwołane.
10. Podczas zajęć obowiązuje kultura zachowania.
11. W przypadku nie przestrzegania zasad ustalonych przez Organizatora, dotyczących organizacji i przebiegu zajęć, co przyczyniłoby się do powstania szkód u uczestnika, osób trzecich lub Organizatora, pełną odpowiedzialność ponosi uczestnik lub – w przypadku uczestników niepełnoletnich – rodzic lub prawny opiekun.
12. Organizator nie odpowiada za przedmioty zgubione i zniszczone przez uczestnika.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników. Sugerujemy, aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
14. W razie zaistniałego w czasie zajęć wypadku uczestnika niepełnoletniego lub jego choroby rodzic / opiekun prawny wyraża zgodę na leczenie ambulatoryjne.
15. Uczestnik lub rodzic / opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku (własnego i/lub dziecka) podczas zajęć organizowanych przez Obornicki Ośrodek Kultury oraz nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej i w folderach OOK w celach informacyjnych i promocyjnych.
16. Uczestnik zajęć lub rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i/lub dziecka dla celów przeprowadzenia zajęć przez Obornicki Ośrodek Kultury zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
18. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz programu zajęć przez uczestnika oraz – w przypadku osób niepełnoletnich – rodzica/prawnego opiekuna.

ZAŁĄCZNIK: Karta uczestnika-do pobrania