OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Regulamin

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY ORGANIZACJI ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH I IMPREZ KULTURALNYCH W OBORNICKIM OŚRODKU KULTURY W CZASIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO*

1. Zasady postępowania zostały sformułowane w oparciu o wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  dla domów, centrów i środków kultury, zaakceptowane przez Główny Inspektorat Sanitarny.

2. Zasady postępowania przy obsłudze interesantów w sekretariacie OOK:
a. na teren placówki należy wejść w maseczce i po dezynfekcji rąk; dozownik znajduje się przy wejściu;
b. obsługi interesanta dokonuje pracownik OOK w maseczce;
c. po obsłudze interesanta stolik z przyborami jest dezynfekowany.

3. Zasady postępowania przy organizacji pracy sekcji i warsztatów artystycznych OOK:
a. na teren placówki wchodzą tylko osoby uczestniczące w zajęciach;
b. przed rozpoczęciem zajęć należy zdezynfekować ręce (dozownik znajduje się przed wejściem); instrukcja dezynfekcji rąk znajduje się przed wejściem do każdego z pomieszczeń, w którym prowadzone są zajęcia;
c. opiekunowie prowadzący zajęcia dokonują pomiaru temperatury ciała uczestników; w przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37 stopni, udział w zajęciach jest niemożliwy;
d. uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres przebywania na terenie Ośrodka (nie dotyczy zajęć wokalnych i instrumentalnych);graficzna instrukcja zakładania i zdejmowania maseczki znajduje się przed wejściem do każdego z pomieszczeń, w którym prowadzone są zajęcia;
e. ustala się limity uczestników, wynikające z powierzchni pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia:
– sala klubowa OOK: 5 osób + instruktor;
– sala kameralna OOK: 15 osób + instruktor;
– sala widowiskowa OOK: 30 osób + instruktor;
– siedziba Obornickiej Orkiestry Dętej: 20 osób + instruktor
f. instruktor ma prawo nie zgodzić się na udział w zajęciach, osób z widocznymi objawami infekcji (katar, kaszel);
g. każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w dniu wydarzenia będzie poddany/a kwarantannie, nadzorowi sanitarnemu lub w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Imprezie wrócił/a z zagranicy ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w zajęciach (formularze oświadczenia dostępne się przy wejściu do pomieszczeń w których prowadzone są zajęcia).
h. każdorazowo po zajęciach, pomieszczenia są dezynfekowane i wietrzone; systematycznie dezynfekowane są także toalety i klamki w całym budynku.

*Załącznik do regulaminu organizacji zajęć warsztatowych i wydarzeń kulturalnych w Obornickim Ośrodku Kultury

4. Zasady postępowania przy organizacji wydarzeń OOK:
a. przy wejściu na teren Ośrodka należy zdezynfekować ręce;
b. pracownicy Ośrodka dokonują losowego pomiaru temperatury; w przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37 stopni, udział w wydarzeniu jest niemożliwy;
c. uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres przebywania na terenie Ośrodka;
d. ustala się limity uczestników, wynikające z powierzchni pomieszczeń w których odbywają się wydarzenia:
– sala kameralna OOK: 50 osób;
– sala widowiskowa OOK: 200 osób
e. w poszczególnych rzędach zachowane są wolne miejsca pomiędzy widzami;
f. przy wejściu do poszczególnych pomieszczeń znajdują się tablice informacyjne, informujące o zasadach bezpiecznego udziału w zajęciach.

 

5. Procedura postępowania w Obornickim Ośrodku Kultury na wypadek wystąpienia na terenie placówki podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID – 19.
a. w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, wśród osób przebywających na terenie OOK, takich jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu oraz podwyższona temperatura powyżej 37 stopni, pracownik zgłasza fakt dyrektorowi placówki;
b. dyrektor OOK, zachowując środki ostrożności, kieruje taką osobę do wyznaczonego, odrębnego pomieszczenia;
c. w tym czasie dyrektor wstrzymuje wejścia i wyjścia z Ośrodka, jednocześnie zawiadamiając miejscową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną o zaistniałej sytuacji;
d. dyrektor sporządza listę osób znajdujących się aktualnie na terenie OOK, mogących mieć kontakt z potencjalnie zakażoną osobą;
e. ustala się obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z podejrzeniem COVID – 19; przeprowadza dezynfekcję powierzchni dotykowych zgodnie z procedurami;
f. dyrektor OOK przygotowuje listę osób, (w przypadku podejrzenia wystąpienia przypadku COVID – 19 u pracownika), które znajdują się poza ośrodkiem, a mogły mieć wcześniej kontakt z potencjalnie zakażonym;
g. dyrektor OOK powiadamia o zaistniałej sytuacji, przedstawiciela organu prowadzącego placówkę;
h. dyrektor OOK ogłasza stan zagrożenia epidemiologicznego lub stan epidemii na terenie placówki oraz podejmuje działania zmierzające do jak najszybszego, czasowego zawieszenia działalności Ośrodka.

6. Zawarte w regulaminie zasady zachowania bezpieczeństwa, obowiązują również podmiotu wynajmujące powierzchnie użytkowe w OOK