OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Regulamin

Regulamin

udziału w wydarzeniach organizowanych przez

Obornicki Ośrodek Kultury w trakcie epidemii wirusa SARS – CoV – 2 w Polsce

(lipiec, sierpień 2020 r. )

Działalność domów kultury regulują przepisy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
I. Obsługa interesanta:
1. Na teren placówki można wejść tylko do sekretariatu OOK w maseczce i po
zdezynfekowaniu rąk ( dozownik znajduje się przy wejściu).
2. Pracownik OOK w maseczce udziela wszelkich informacji.
3. Interesant nie ma możliwości dalszego wejścia do obiektu .
4. Po obsłudze interesanta, stolik wraz z przyborami jest dezynfekowany.
II. Działalność – warsztaty, zajęcia dla dzieci i młodzieży:
1.Uczestnicy z wyprzedzeniem zapisują się na zajęcia (tel. 61 2961424/ 605600 494)
2. W dniu zajęć uczestnicy są przyprowadzani przez rodziców/ opiekunów lub przychodzą
samodzielnie, punktualnie o wcześniej ustalonej porze.
3.Opiekunowie nie wchodzą na teren placówki. Przy drzwiach dzieci odbierane będą przez
instruktorów prowadzących zajęcia.
4.Dzieciom losowo będzie mierzona temperatura przez instruktorów. W przypadku stwierdzenia
temperatury powyżej 37 stopni, niemożliwy będzie udział dziecka w zajęciach.
5. Prosimy, aby na wydarzenia organizowane przez OOK nie przychodziły osoby z objawami infekcji,
po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.
6.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie niezbędnych formalności polegających na:
– złożeniu oświadczenia ( druk na stronie internetowej www.ook.oborniki.pl)
– w przypadku wydarzenia biletowanego, dokonanie opłaty przelewem przed rozpoczęciem zajęć na
konto: Obornicki Ośrodek Kultury 64 – 600 Oborniki ul. Armii Poznań 18
PKO BANK POLSKI S.A.
Nr konta: 47 1020 4128 0000 1402 0007 0144 (z dopiskiem, jakich zajęć dotyczy)
7. Zajęcia odbywają się w małych grupach z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Decyduje
kolejność zapisów.
8. Każda osoba po wejściu na teren placówki jest zobowiązana do dezynfekcji rąk.
9. Podczas przebywania w przestrzeni wspólnej placówki obowiązuje osłona nosa i ust.
10. Podczas zajęć w salach OOK, uczestnicy muszą utrzymywać dystans społeczny zgodny z
zaleceniami, mogą przebywać bez maseczek (ustala instruktor ze względu na specyfikę zajęć);
11. Każdorazowo, przed i po zajęciach, stoły, krzesła oraz inne przedmioty, z których korzystały
dzieci są dezynfekowane;
12. Zajęcia w plenerze będą odbywać się z dopełnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
13. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną lub inną.
14. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy często myją
ręce zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w widocznych miejscach w placówce i/lub odkażają ręce
płynem do dezynfekcji rąk.
15 Pracownicy zobowiązani są do utrzymywania dystansu społecznego z osobami dorosłymi min. 1,5
m.
16.Instruktorzy odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników w OOK.
Natychmiast reagują na niepokojące objawy chorobowe (kaszel, duszności, podwyższona temperatura,
zaburzenia węchu) zauważone u dziecka, postępując według ustalonej procedury postępowania na
wypadek podejrzenia zakażenia; niezwłocznie zgłaszają ten fakt dyrektorowi OOK oraz natychmiast
wzywają opiekuna prawnego lub osobę wskazaną w oświadczeniu. Dziecko natychmiast jest
odizolowane od grupy.
III. Organizacja wydarzeń w sali widowiskowej i kameralnej: koncerty, seanse filmowe itp

1. Dla widzów udostępniona będzie, nie więcej niż połowa liczby miejsc na sali. Rzędy powinny być
zajmowane naprzemiennie z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
2. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
– uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
-jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia
nie może poruszać się samodzielnie,
– osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
3. Każdy uczestnik wydarzenia ma obowiązek dezynfekowania rąk przy wejściu na teren obiektu i
zajmuje miejsce wyznaczone przez personel.
4. Uczestnicy wydarzeń obowiązkowo w sali widowiskowej i kameralnej przebywają w maseczkach
lub w przyłbicach (osoby bez osłoniętych ust i nosa nie będą wpuszczane do sali).
5.Procedura wejścia i wyjścia publiczności:
– wyposażenie pracowników ochrony oraz bileterów w odpowiednie środki ochrony osobistej
(maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk);
-ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 2 metrów;
-obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy.
Rozejście się publiczności:
-sprawne wypuszczanie , preferowane najpierw osoby starsze,
-kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę imprezy.
6. Szatnia będzie nieczynna / można tylko w niej zostawić parasole /
7. Odpłatności za wydarzenia odbywają się kartą lub przelewem.
8. OOK zbierać będzie dane osobowe i kontaktowe od uczestników wydarzenia:
– Dane te umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami po jego zakończeniu. Mają ułatwić służbom
sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w
danym wydarzeniu.
– Po ich uzyskaniu będą przechowywane przez organizatora przez dwa tygodnie.
9. W razie zauważenia u osoby dorosłej objawów Covid-19, obsługa wskazuje opuszczenie OOK oraz
informuje o obowiązku powiadomienia Sanepidu .
IV. Organizacja wydarzeń w plenerze
1. Obowiązek zachowania 2 metrowej odległości pomiędzy uczestnikami .
2. Wyraźne oddzielenie terenu dla widowni.
3. Zabezpieczenie środków ochrony do dezynfekcji przy stoliku organizatora .
V. Zasady bezpieczeństwa na terenie OOK
1.Zabezpieczenie środków do mycia i dezynfekcji w sanitariatach oraz przy wejściach (dozowniki ).
2.Zabezpieczenie oznaczonych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej.
3.Umieszczenie instrukcji mycia rąk oraz dezynfekcji przy dozownikach według rekomendacji GIS
4. Wprowadzamy obowiązek dezynfekcji klamek , poręczy i przestrzeni do pracy i działalności przez
personel sprzątający min. dwa razy dziennie oraz sprzątanie i dezynfekcję toalet ze zwiększoną
częstotliwością.
Uwagi:
– Obowiązek samodzielnego wyposażenia uczestnika w materiały ochrony osobistej.
– Zawarte w Regulaminie zasady dotyczące procedur bezpieczeństwa obowiązują również
podmioty wynajmujące powierzchnie użytkowe w OOK.
– Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnym , zajęciach, spotkaniach organizowanych w OOK, jest
jednocześnie z akceptacją Regulaminu