OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

Aktualności

M – P

MARKIEWICZ IWONA
tancerka, pedagog, założycielka Szkoły Ruchu i Tańca.

MARKIEWICZ MACIEJ
pianista, pedagog, współzałożyciel duetu fortepianowego M2, konferansjer, malarz.

ORKIESTRA DĘTA PRZY TOWARZYSTWIE POWSTAŃCÓW I WOJAKÓW

ROK 1919

Z chwilą odzyskania niepodległości, uwolnienia kraju od zaborców, przystąpiono niezwłocznie do organizacji władz administracyjnych i samorządowych, zaczęły powstawać placówki oświatowe i kulturalne, stowarzyszenia i organizacje. W tym czasie powstało w Obornikach Towarzystwo Powstańców i Wojaków, skupiające w swych szeregach aktywnych działaczy i byłych żołnierzy, którzy jeszcze stosunkowo niedawno walczyli o niepodległość naszego kraju. Przy w/w Towarzystwie zawiązała się także orkiestra dęta, która przetrwała przez cały okres 20-lecia, aż do wybuchu II wojny światowej. Niezależnie od tej orkiestry, istniała także w Obornikach w latach 1932-1939 – orkiestra młodzieżowa. Młodych adeptów sztuki orkiestralnej uczył i prowadził najpierw p. Gózinski a następnie p. Wojciech Krawczyk. Zajęcia z tym zespołem młodzieżowym odbywały się 2 x w tygodniu, korzystając z istniejących sal p. Klozowej i p. Wrońskiej. Orkiestra młodzieżowa składała się z młodzieży szkolnej oraz uczniów prywatnej szkoły muzycznej p. Gózinskiego. Można przypuszczać, że uczniowie orkiestry młodzieżowej, w przyszłości mieli zasilić właściwą orkiestrę Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Obornikach, którego prezesem był p. Dondajewski. Orkiestra uczestniczyła w występach organizowanych z okazji: Bożego Ciała, Święta Morza (obchodzonego w ramach Ligi Morskiej i Kolonialnej), Dnia Strażaka, Bractwa Kurkowego, a także w wiosenno-letnich różnorodnych zabawach i festynach odbywających się na wolnym powietrzu.

OKUPACJA

Z chwilą pogrążenia się kraju w hitlerowskiej okupacji, zanikła także działalność obornickiej orkiestry. W tym okresie w Obornikach zaczęła działać orkiestra tworzona z hitlerowskiej młodzieży i dorosłych.

ROK 1945

Zakończenie II wojny światowej spowodowało reaktywowanie działalności większości organizacji i stowarzyszeń. W Obornikach wznowiła działalność orkiestra dęta byłego Towarzystwa Powstańców i Wojaków. Jej organizacją zajął się ponownie p. Wojciech Krawczyk, pracownik PKP w Obornikach. W miarę zachodzących i zmieniających się struktur ustrojowych, orkiestra dęta zmieniała swoją przynależność organizacyjną. Stopniowo bowiem władze administracyjne zawieszają działalność większości dawnych organizacji i stowarzyszeń miedzy innymi także Towarzystwa Powstańców i Wojaków. Orkiestra przechodzi więc najpierw pod skrzydła Związku Zawodowego Kolejarzy a następnie przejmuje ją Związek Ochotniczej Straży Pożarnej w Obornikach. W ramach w/w związków w latach 1945-1949, orkiestra istniała jako zespół amatorski, posługując się własnymi instrumentami i nie pobierając za swoje publiczne występy żadnego wynagrodzenia. Brak funduszy, brak zainteresowania orkiestrą, nakazywanie jej uczestnictwa we wszelkich uroczystościach, działały zniechęcająco na dyrygenta i orkiestrantów. Rezultatem tego, pod koniec 1950r- orkiestra dęta w Obornikach zawiesiła swoją działalność.

Opracowała: Elżbieta Brodzińska na podstawie kroniki p. Mariana Bartkowskiego

ORKIESTRA DĘTA W OBORNIKACH W LATACH 1951-1962

Alfabet Wspomnień (orkiestra)

We wrześniu 1950 roku pan Marian Bartkowski podejmuje pracę w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Obornikach na stanowisku kierownika, najpierw Referatu a następnie Oddziału i Wydziału Kultury. Uważając dalsze istnienie orkiestry dętej w Obornikach za sprawę wymagającą pilnej realizacji, już w styczniu 1951r zwołuje zebranie organizacyjne, zapraszając na nie osoby mające związek z dawnym lub bieżącym ruchem muzycznym. Spotkanie odbyło się w Sali PPRN w Obornikach, przy ulicy Mickiewicza 1, uczestniczyło w nim 35 osób w różnym wieku i z różną umiejętnością gry na instrumentach. Zaczątek, nielicznej wprawdzie orkiestry dętej, rozpoczął próby w sali należącej do Powszechnej Spółdzielni w Obornikach. Stało się to za sprawą ówczesnego prezesa spółdzielni -pana Grydczyszyna- bardzo przychylnie nastawionego do idei istnienia orkiestry. Z wielkim trudem zaczęto gromadzić potrzebne dla orkiestry instrumenty muzyczne „ pierwsze trzy sztuki używanych już instrumentów ( w tym 2 alty Es i 1 tenor B) zakupiono w sąsiednim, czarnkowskim powiecie a konkretnie w Boruszynie, od osoby prywatnej”- zapisał w swej kronice pan Marian Bartkowski. W stosunkowo krótkim czasie nastąpiła zmiana prezesa PSS . Kolejny prezes i zarząd PSS nie zamierzali nadal zajmować się sprawami orkiestry. Zaczęto więc poszukiwać nowego schronienia i nowego mecenasa orkiestry. Po licznych staraniach , ówczesny dyrektor Wielkopolskich Zakładów Przemysłu Drzewnego w Obornikach pan Henryk Kaliszan, przyjął pod dach zakładu tworzącą się orkiestrę, a także 10 osobowy muzyczny zespół rozrywkowy oraz 60- osobowy chór mieszany, którym dyrygował pan Józef Kowalczyk. Dyrygentem zespołu rozrywkowego i orkiestry dętej został pan Wacław Śmigielski. W kolejnych latach zmieniała się nazwa WZPD na OZPD a następnie Wielkopolskie Fabryki Mebli. Orkiestra dęta jako jedyna tego typu w mięście powiatowym, uczestniczyła we wszystkich ważniejszych uroczystościach i obchodach o charakterze miejskim i powiatowym. Stopniowo, w wyniku napływu nowych członków, orkiestra zwiększyła swój stan osobowy . Skład orkiestry: Wacław Śmigielski- kierownik i dyrygent, Tadeusz Sajna, Zygmunt Moliński, Stanisław Polcyn, Kazimierz Łukaszewski, Zenon Winiecki, Jan Kasprzyk, Henryk Szulczyk, Czesław Nochowicz, Zbigniew Wicherek, Józef Manicki, Marian Bartkowski, Zbigniew Konatkiewicz, Wincenty Starosta, Piotr Kasprzyk, Henryk Kraft, Stefan Bentkowski, Adam Haidrych, Czesław Mosiężny, Teofil Rajewski, Eugeniusz Majchrzak, Bogdan Styszyński. Z upływem lat, wykruszają się członkowie orkiestry i jej stan zmniejsza się. Dla uzupełnienia składu, na występy angażowano dodatkowych muzyków amatorów m.in Adama Lochyńskiego i Edmunda Dregera z Rogoźna, Józefa Lisa z Parkowa, Stanisława Kabacinskiego z Połajewa. Wyposażeniem orkiestry były nieliczne instrumenty przejęte od PSS oraz stopniowo zakupywane i wypożyczane przez Wydział Kultury PPRN, a także instrumenty będące własnością prywatną niektórych orkiestrantów .Orkiestra nie posiadała jednak jednolitego umundurowania. W 1955 r Uchwałą Rady Ministrów uregulowano sprawy utrzymania zakładowych orkiestr dętych i wynagradzania orkiestrantów i dyrygentów. Nakłady określone w/w Uchwałą były stosunkowo niewielkie, niemniej jednak zaspakajały najkonieczniejsze potrzeby poszczególnych orkiestr. Szacunkowo można przyjąć, że w latach 1951-1962 obornicka orkiestra wystąpiła 172 razy.

Na podstawie kroniki pana Mariana Bartkowskiego opracowała Elżbieta Brodzińska

ORKIESTRA DĘTA PBR-OL W OBORNIKACH – od 1962 r.

1965

Mając na uwadze konieczność odmłodzenia orkiestry OFM, zaczęto zastanawiać się nad zorganizowaniem w Obornikach nowej, młodzieżowej orkiestry dętej. W 1962 r. uzyskawszy przychylność dyrekcji PBR-ol a szczególnie p. Dobiegały i p. Styszyńskiego , p. Marian Bartkowski podjął się organizacji orkiestry młodzieżowej przy w/w przedsiębiorstwie. W początkowym okresie liczyła ona 20 osób, z którymi rozpoczęto pracę od podstaw. Po dwóch latach, orkiestra otrzymała nowe umundurowanie i stopniowo zaczęła się wysuwać na czoło w obsłudze miejscowych obchodów i uroczystości. Tak było do 1967r. W latach 1967/68 na skutek dużej płynności osób (m.in. powołania do służby wojskowej, praca w terenie, uzupełnianie wykształcenia)zaczęto się zastanawiać nad dalszymi losami orkiestry. Ponieważ skład orkiestry OFM był również ilościowo bardzo mały postanowiono, że we wszystkich publicznych występach orkiestry OFM i PBR-ol, występować będą w połączonym składzie. Z tej też przyczyny od 1968 r. próby połączonych orkiestr odbywały się już razem w Powiatowym Domu Kultury. Od chwili łączonych prób i występów całokształt spraw orkiestry przejął p. Marian Bartkowski. W występach uczestniczyło od 25-30 osób. Niemniej jednak w tym czasie orkiestry te oficjalnie figurowały jeszcze jako dwie oddzielne orkiestry, istniejące przy swoich zakładach macierzystych. Ostateczne polaczenie nastąpiło 30 czerwca 1971r. Utworzono wtedy jedną, Międzyzakładową Orkiestrę Dętą. Aby w pewnym stopniu odciążyć od ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania nowo połączonej orkiestry, przez dotychczasowe zakłady pracy (OFM i PBR-ol) w lipcu 1971r.kierownictwo PDK przygotowało i spowodowało zawarcie specjalnej umowy, podpisanej przez 7 większych zakładów pracy. Umowa ta dotyczyła wysokości corocznej partycypacji na rzecz orkiestry. Zadeklarowane przez poszczególne zakłady fundusze na utrzymanie Międzyzakładowej Orkiestry Dętej na rok 1971, wyrażały się ogólna kwotą 112.000zł. Przez kolejne lata, suma ta wpływała na specjalne konto OFM, z przeznaczeniem dla orkiestry. Po pewnym jednak czasie, niektóre zakłady pracy zaczęły się wycofywać z zawartego porozumienia, przestając płacić fundusze zagwarantowane umową. W późniejszym wiec okresie, w kosztach utrzymania orkiestry partycypowała jedynie OFM i PBR-ol. Połączenie orkiestr nie rozwiązało jednak na dłuższą metę spraw kadrowych. W miarę upływu czasu i zmieniających się warunków (m.in. delegacje, podejmowanie dodatkowego zatrudnienia, zmiany miejsca zamieszkania itd.) nadal malała liczba orkiestrantów. W 1975r.stan osobowy połączonych orkiestr liczył od 18- 22 osób.
Orkiestra Dęta PBR-ol
Bartkowski Marian-kierownik i dyrygent, Polcyn Adam, Polcyn Bogdan, Nowaczyk Stanisław, Kasprzak Franciszek, Czarnota Andrzej, Stachowiak Bogusław, Bentkowski Bogdan, Dutkowiak Czesław, Żolc Tadeusz, Ertman Ryszard, Kaleta Ryszard, Stachowiak Kazimierz, Kaminik Marian, Pilarski Jerzy, Stuper Bolesław, Lochynski Leon, Grabiarz Bogdan, Klimas Tadeusz, Mirowski Witold, Marten Kazimierz, Marten Henryk, Polcyn Stanisław, Bentkowski Stefan, Kaleta Lech, Żolc Henryk, Tuźnik Wacław.
Na podstawie kroniki p. Mariana Bartkowskiego opracowała Elżbieta Brodzińska

 

PLECIUGA
Zespół powstał w Obornickim Ośrodku Kultury w październiku 1997r. Prowadziło go dwóch instruktorów: Marian Żurowski –
wokal, Elżbieta Brodzińska-choreografia. W jego skład wchodziły dzieci i młodzieży w wieku od sześciu do czternastu lat.

Część repertuaru „Pleciugi” stanowiły utwory zupełnie nowe, napisane specjalnie dla zespołu, ich uzupełnieniem były znane piosenki dziecięce i młodzieżowe charakteryzujące się dużym zróżnicowaniem( country, disco, swing). Zespół występował na wszystkich ważniejszych imprezach w Obornikach (dni miasta, festyny, koncerty noworoczne, spotkania z seniorami, Dożynki Gminne, 2002r Dożynki Wojewódzkie – część obrzędowa i koncertowa, WOŚP, promocje młodych talentów itd.) Gościł także w Poznaniu (1999r- Dzień Dziecka – Centrum Handlowe Panorama; 2001r- Majówka Z Książką – Arena; 2001r- Ogólnopolski Telewizyjny Turniej Najmłodszych CK Zamek – wyróżnienie). Solistki zespołu wielokrotnie zdobywały wyróżnienia i nagrody na Wojewódzkim Konkursie Piosenki Szkolnej w Gnieźnie m.in. 2001r – I m-ce; 2002r – II m-ce; 2001r –Ostroróg I m-ce w Przeglądzie Zespołów Wokalno-Tanecznych. Zespół uczestniczył także w Międzynarodowym Obozie Szkoleniowo – Wypoczynkowym Kazachsko – Rosyjsko – Polskim w Rościnnie, gdzie doskonale się sprawdził jako ambasador polskiej kultury.

Repertuar „Pleciugi” to ponad 60 piosenek (w 2001r zespół nagrał płytę z 10 utworami) przedstawień teatralnych (autorstwa Elżbiety Brodzińskiej). Małe Pleciugi wyrosły i cieszy fakt, że wiele z nich kontynuuje przygodę z piosenką i tańcem już w dorosłym życiu zawodowym.

Opracowała: Elżbieta Brodzińska
marzec 2013
Pleciuga w galerii Alfabetu Wspomnień >>